VESTED
MALATYA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ / TEKNİKERLERİ

yorum

Tekniker Günlüğü 25 Ekim 2009


25 Ekim 2009
 

YÜCE MAHKEME KARARLARIMI
YOKSA
BÜRORATLARIN KİŞİSEL GÖRÜŞLERİMİ….!

      Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin mesleklerini serbestçe icra etmelerini engelleyen

            1-Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.03.1998 tarihli 9.nolu tamimi

            2-İçel ( Mersin )Valiliğinin 24.03.1998 tarihli ve 218-3110 sayılı işlemleri.

            3-Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.03.2003 tarihli 23 nolu tamimi

         Danıştay 10.Dairesinin 05.11.2001 günlü E.1999 / 1907 K.2001 / 3769 sayılı kararıyla iptal edilmiş; 6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2 bendi uyarınca Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlik mesleğinin serbestçe icrasına Hukuki uyarlık ve Hakkaniyete uygun olduğu yönde karar verilmiş, kararın Bakanlığınızın tarafından temyizi istenmekle      Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 25.11.2004 tarih ve E.2002 / 427 K.2004 / 1891 sayılı kararı ile ONANMASINA karar verilmiştir.

     Gelinen durum bu iken;

    Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün, “ Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tekniker ve Laborantların adlarına işyeri açıp işletemeyecekleri ancak serbest olarak çalışan Veteriner Hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabileceklerine ” ilişkin 04.03.2003 tarih ve 23 nolu Genelge yayımlanmış, bu genelgenin de iptali maksadıyla Danıştay’a başvurulması neticesi, Danıştay 10. Dairesi’ nin 31.01.2006 tarih ve 2003 / 2124 E. – 2006 / 650 K. sayılı ilamla 23 nolu Genelgenin de iptaline karar verilmiştir. Görüleceği üzere; anılan yargı kararlarıyla mesleğin serbest olarak icrası önündeki yasal engeller kaldırılmış vaziyettedir.Hukuken Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenlerin Hiç bir kişiye bağlı kalmadan Mesleklerini serbestçe yapmanın yolu açılmıştır.Gelinen kukuki nokta budur.Yani Tekniker ve Teknisyenlerin Kamuda yaptıkları gibi tek başına Kabin açma ve koruyucu aşılama ve suni tohumlama yapma yetkisi hukuken kazanılmıştır.Bakanlığın uyguladığı hukuk tanımaz uygulamalarına hukuk dur demiş ve hukuk kuralarına uymayan görevlilere 6 ay ve 1 yılık cezalar vererek ,hukuk son noktayı koymuştur.

         Ayrıca Konya 1. İdare Mahkemesinin 21.9.1991 tarihli E:1991-39,K:1991-953 Sayılı kararı ile ,Dadıştay İ.D.D.Gn.Kurulunun 22.4.1994 tarihli E:1992/675,K:1994/675 Sayılı Kararları hükümleride aynı doğrultudadır.

         Ancak Mahkeme kararlarını uygulamaya yetkili Kamu görevlilerinin uygulama olarak yaptıkları işlemler,Anayasanın 138.maddesinde belirtilen“Yasama ve yürütme organları ile idare ,Mahkeme kararlarına uymak zorundadır.Bu organlar ve İDARE ,Mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Hükmüne ve2577 sayılı İ.Y.U. Kanununun 28. maddesinde yer alan,

(1)“Danıştay,Bölge İdare Mahkemeleri,idare ve vergi mahkemeleri nin esas ve yürütmenin durudurlmasına ilişkin kararları nın icaplarına göre,İDARE,Gecikmeksizin işlem tesisi etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 GÜNÜ GEÇEMEZ……. ”

(4)”Mahkeme kararlarının 30 gün içinde KAMU GÖREVLİLERİNCE kasten yerine getirlmemesi halinde ilgiliii ,dare aleyhine dava açılabileceği gibi ,kararı yerine getirmeyen kamu görevlileri aleyine de tazminat davası açılabilir.”

       Hükümlerine uymayan Kamu görevlileri hakkında açılan Kamu Hukuku davası   sonucunda, Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinin, 22.01.2009 tarih ve E:2007/524,K:2009/28 Sayılı Kararıyla, Danıştay kararlarının hükümlerinin yerine getirilmesinde-Mahkeme emrini uygulamamak, Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçlarından dolayı 6 Ay ve 1 yıl süreli Hapis cezasına hüküm verilmiştir.

       İlgili kamu görevlilerinin kişisel görüş olarak verdikleri uygulama işlemlerinin Hukuk Hükümlerine uygun olmadığı için Ceza almışlar ve Altıkları cezayı temyiz etmişlerdir.

Danıştay kararlarının uygulaması diye yapılan işlemler, Uygulama sayılmadığından ceza almışlardır.

Türkiye Cumhuriyetini Hukuk Devleti olduğu ve Hukuk kurallarının İlgili kamu görevlilerince yerine getirilmesi Anayasa Hükümleriyle Güvence altına alınmıştır.

Danıştay ve Mahkeme kararları hükümlerinin bir kez daha incelenerek, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin Kendi adlarına, İdarenin Ruhsatı ve denetimi ile işyeri açarak Aşılama ve Suni tohumlama uygulamaları yapmalarına izin verici nitelikte işlem tesis edilmesini-Danıştay Kararlarının uygulanmasını gerekmektedir.

            Hukuk Müşavirliğinin 16.12.2008 tarih ve 2008/312- 10003 Sayılı yazılı görüşleri ,Danıştay kararlarının uygulanması ile ilgili hukuk hükümlerine uyum sağlamamaktadır.Aynı görüşler Yargılama safhasında savunma olarak verilmiş,neticede Hukuka ve hakkaniyete uyarlılığı görülmediğinden İPTAL edilmiştir.

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının hukuk kuralarına riayet ederek,hukukun herkes için gerekli olduğu,gerçeğini bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır.Hukuk kuralarına başta hukuku yapan,onaylayan ve uygulayan makamların sahip çıkması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin köklü geleneği ve kuralarının olduğunu ve verilen yetki ve görevleri hiçbir makam ve zümrenin kendi menfaat ve mesleki çıkar ve dayanışma doğrultusunda kullanamayacağı, Hukuk kuralarına uymamakta direnen bürokratların Teşkilatta çalışan Çalışmayan Veterinerlerin olduğu Kadar VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLERİ VE TEKNİSYENLERİNDE HAK VE MENFATLERİNİ MESLEKLERİNİ İLERLETMELERİNİ VE KENDİLERİNİ YETİŞTİRMELERİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMA SORUMLULUĞUNU UNUTMAMALARI GEREKMEKTEDİR.