VESTED
MALATYA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ / TEKNİKERLERİ

f)Hayvan sağılığı kaBİNİ İPTAL gerekçeleri


HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ YÖNETMELİĞİNDE
İPTALİ İSTENEN YÖNETMELİK MADDELERİ 

1.   Yönetmelik başlığındaki  “ HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ , ....” şeklindeki ifadenin, mesleğin ismine dair önceki düzenlemelere aykırı olması sebebiyle iptali gerekmektedir.

GEREKÇE         :      İptali istenen Yönetmelik, müvekkil Dernek üyesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Veteriner Sağlık Teknikerlerinin, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlendiğine göre; mesleki faaliyetlerin icrasına yetki veren, mesleki ehliyet olan , Veteriner Sağlık Teknisyeni diploması veya Veteriner Sağlık Teknikerliği diploma unvanına ve kadro unvanlarına uygun olarak; “ VETERİNER SAĞLIK KABİNİ,.....” şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı talebi ile “ HAYVAN SAĞLIK KABİNİ….” tabirinin iptali gerekmektedir.
 
2.   İptali istenen Yönetmeliğin “ Veteriner Sağlık Kabini Açmak için Gerekli Belgeler ” başlıklı ( 5.) maddesine  ( h ) bendinin maddeye eklenmesi ve “ (h) İlgili meslek örgütünden alınmış yetki belgesi ” nin zorunlu tutulması gerekmektedir.
 
GEREKÇE      :     Ülkemizde işyeri açacak olanların bir meslek örgütüne üye olmaları ve buralardan izin almaları gerekmektedir. Odalar ve meslek dernekleri de üyelerine verdikleri belgeler ile mesleklerini icra etmeleri konusunda yetkilendirilmektedirler. Hayvan Sağlık kabini açacak olanların müvekkil Dernek üyesi olmaları sebebiyle, serbest çalışmak isteyenlerin İl Müdürlüğüne sunacakları belgeler arasında Dernek’ ten alacakları yetki belgesinin de bulunması, sivil toplum bilincinin gelişmesi ve mesleki denetimin sağlanması açısından yararlı olacak ve maddeye eklenen bent ile bu sağlanmış olacaktır.

3.   Yönetmeliğin ÜÇÜNCÜ bölümünde yer alan, “ Hayvan Sağlığı Kabininde Sunulacak Hizmetler ” başlıklı ( 7.) maddesi kapsamında yetki verilen faaliyetler, aşağıda arzedilen sebeplerle, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin mesleki faaliyetlerine yetki veren, mesleki ehliyetleri olan diplomalarının yetkilerini içermemektedir.

(d)    Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin asıl yetkileri ve görevleri arasında yer alan, hayvanlara uygulanacak her türlü aşı ve biyolojik maddeler ile Veteriner Hekim reçetesine tabii olmayan ilaçların her türlü enjeksiyon ve tatbikini yapmak,

(e)    “ Suni Tohumlama Sertifikası ” sahibi meslek mensupları için, Suni tohumlama uygulaması yapmak, sonuçlarını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli evrakları düzenlemek;

( f )    Dernek üyelerinin asli görevleri arasında yer alması gereken Acil durumlarda gerekli tıbbi müdahalelerde bulunmak ve en yakın Veteriner Hekime sevk etmek;

(g)   Normal hayvan doğumlarına yardımcı olmak,

(h)   Ameliyat gerektirmeyen enemeleri ( kastrasyon) yapmak;

(i)   Yem rasyonlarını önermek, yem katkı maddeleri ile premikslerin satışını yapmak;

(j)   Yetiştiricilere danışmanlık yapmak; hayvan yetiştiriciliği, beslenmesi ve ıslahı hakkında tavsiyelerde bulunmak;

(k)   5179 Sayılı Yasa Hükümlerine göre Hayvansal ürünleri kontrol etmek Gıda mevzuatına göre sorumlu yöneticilik yapmak;

(l)   Bakanlıkça sözleşmeli olarak programlanan hayvan hastalıkları ile mücadele hizmetleri, ırk ıslahı, suni tohumlama, pedigri çalışmaları ve her türlü aşılama hizmetlerine bağımsız olarak katılma ve uygulama yapmak ve mevzuat kapsamında diğer mesleki faaliyet ve görevlerde bulunmak; hükümleri bu bölümde yer almadığından, Yönetmeliğin 7.maddesinin kapsam yetersizliği nedeni ile iptali gerekmektedir.
GEREKÇE          :     Yukarıda açıkladığımız aşı, ilaç ve biyolojik madde enjeksiyon ve tatbiki, Suni Tohumlama uygulaması, acil müdahale, yem rasyonları ile ilgili işlemler, danışmanlık hizmetleri , gıda mevzuatına göre yapılacak teknisyenlik hizmetleri gibi; olayın gerekleri ve çağın şartlarına göre gelişen mesleki faaliyetlerde bulunmak tabii iken, mesleki eğitimin ve diplomaların, meslek mensuplarına vermiş olduğu yetkilere bu bölümde yer verilmemiştir. Bir mesleki faaliyetin yetkileri; o konuda görülen eğitim, okul, kurs, ve seminerler sonucu verilen diploma ve sertifikalarının kapsamı içindedir.Açıklanan bu nedenlerden dolayı davacı Dernek mensubu Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin asıl mesleki faaliyet konularına bu bölümde yer verilmediğinden, hayvancılık sektörünün Teknisyenlik hizmetlerinin aksaksız ve tam olarak yerine getirilebilmesi için talep ettiğimiz hususların 7.maddeye eklenmek üzere bu maddenin iptali gerekmektedir.

4.   İptali istenen Yönetmeliğin “ Ücret ” başlıklı 8 maddesinde bahsi geçen “ Bölge Veteriner Hekimler Odasından bir temsilci ” ibaresi yerine “ Veteriner sağlık Teknisyenleri Derneğinin yetkilendirdiği bir temsilci ” ibaresinin yer alması, Yönetmeliğin kapsam ve amacına daha uygun düştüğünden bu maddenin iptali gerekmektedir.

GEREKÇE      :    Yönetmeliğin bu maddesinin mevcut halinde ücret tarifelerinin belirlenmesinde yetki tamamen Veteriner Hekimlere ve Odalarına bırakılmıştır. Hayvan Sağlık Kabini açacak olanların müvekkil Dernek üyesi olmaları sebebiyle ücret belirlenmesinde Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği’ nin etkin olmasının, üyelerin hak ve çıkarlarının korunması bakımından daha yararlı olacağı tabiidir.
5.   Yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen alet ve malzemeler uygulama hizmetlerini yürüten Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerlerinin gerçekte yerine getirdiği hizmetler için yetersiz olup, bu hizmetler için lüzumlu olan aşağıdaki malzemelerin de Kabin’ de bulundurulabilmesi için bu maddenin iptali gerekmektedir.

(h)   Suni tohumlama ekipmanları ve malzemeleri ( azot tankı, pistole ve kılıfı, eldiven, ,muşet, vb.)
(i)   Aşı, serum ve biyolojik madde tatbikinde kullanılan her türlü enjektör, serum seti, kelebek set ve malzeme;
(j)   Kastrasyon ameliyesinde kullanılmak üzere değişik ebatlarda burdizo;
(k)   Portekü (çeşitli)
(l)   Cerrahi iğneler
(m)   Bisturi sapı ve bıçağı
(n)   İpek iplik ve katgüt
(o)   Kuru hava sterilizatörü
(p)   Buzdolabı
(q)   Antiseptik solüsyonlar
(r)   Yem katkı maddeleri, premiks, mineral  ve vitaminler;
(s)   Acil müdahale amacıyla antialerjik, adrenalin, atropin, analjezikler, lokal anestezikler ve kanamayı durdurucu preparatlar  bulundurulabilir.
GEREKÇE      :    Yönetmelikte, Havyan Sağlık Kabininde yapılacak hizmetler ile bulundurulacak alet ve malzemeler yapılacak hizmetler bakımından yetersiz kalmıştır. Beşeri sağlık personelinin açmış oldukları sağlık kabinlerinde yapılacak ve hizmetler kapsamında bulundurulacak alet ve malzemelerde dikkate alınarak yukarıda belirttiğimiz alet ve malzemelerin bulundurulması yararlı olacaktır. 
6.   İptali istenen Yönetmeliğin, “ Denetim ” başlıklı 11. maddesinin birinci cümlesinin, “ Hayvan Sağlık Kabinleri İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Şubesinden  bir Veteriner Hekim ve bir Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyeni tarafından ” şeklinde değiştirilmesi gerektiğinden iptalini talep ediyoruz.

GEREKÇE      :    Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyeni tarafından açılacak olan Hayvan Sağlık Kabinlerinin sadece Veteriner Hekimler tarafından denetlenmesinin yanlı olacağı ve Veteriner Hekim Odalarının baskılarına maruz kalacakları endişesi taşıdığımızdan, denetim ekibinde, bir Dernek üyesinin de bulunması halinde denetimlerin sağlıklı olacağı kanısındayız.

7.   Yönetmeliğin 13.maddesinin ( b ), ( d ) ve ( e ) fıkraları gerek düzenleme amacına ve gerekse Anayasa ve yasalarla teminat altına alınmış olan iş ve çalışma hürriyetine  açıkça aykırı olduğundan iptali gerekmektedir.

“ Mesleğin icrası için gerekli olan her türlü alet, malzeme ve preparatlar Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerinin çantasında bulundurabilir ” şeklinde yer alması gereken ( d ) bendi ile “ Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum ve biyolojik madde bulundurulamaz, taşınamaz ve satılamaz ” şeklindeki ( e ) bendinin iptalini talep ederiz.

GEREKÇE      :    Ülkemizde hiçbir işkolunda, işyeri ve meslek icra yerlerinin açılmasında birden fazla kişinin ortaklığı engellenmediğinden, Yönetmelikle, Hayvan Sağlık Kabini’ nin ortaklık şeklinde açılmasının engellenmesi doğru değildir. Maddenin (d) ve (e) bentlerindeki engellemeler Hayvan Sağlık kabinlerinin açılması ve yapılacak hizmetler ile bağdaşmamaktadır. Çünkü Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyenleri fiilen işyerine ve masa başına bağlı hizmet yapmamakta, hayvan sağlığı hizmeti çoğunlukla mahallinde verilmektedir. Bu nedenle Veteriner Sağlık Personeli çantasında bazı ilaç ve aletleri taşımak zorundadır. Kaldı ki aşı, serum ve biyolojik maddelerin çantada değil uygulama talimatlarındaki esaslara göre soğuk zinciri bozulmadan termos içerisinde taşınması gerekmektedir. Ayrıca bu yönetmelik hükümleri lafzı olarak yorumlandığında; Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin kendi sağlıklarıyla ilgili ilaçları bile taşımasının yasaklandığı sonucuna varılmaktadır. Alelacele ve mesleki şovenizm etkisiyle hazırlandığı görülen yönetmeliğin bu maddedeki yasaklarının kaldırılması Hayvan Sağlık kabinlerinin açılış ve hizmet gerekçeleri ile bağdaşacaktır.

8.   Yukarıdaki bentlerde açıkça arz ve izah edildiği üzere; dava konusu yönetmelik hazırlanırken Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerlerinin mesleğini serbestçe icra edebilmesine yönelik hükümler konulacağı yerde, tamamen icrayı engelleyici hükümler konulduğu görülmektedir. Bu husus yasalara, hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. 441 sayılı KHK.ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkilerini belirleyen Kararnamede, Bakanlığa Veteriner Sağlık Teknisyeni yetiştirme ve görev verme hükmü verilmiştir. 6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2.bendinde, mesleği icra edebilme yetkisi verildiği için aynı maddede sözü geçen yönetmeliğin mesleği icra etmeye yönelik hükümlerle donatılmış olması gerekirken, açıkça engelleyici nitelikteki hükümlerle yönetmelik çıkartılmış ve uygulamaya konulmuştur. Böyle bir uygulama yasa hükümlerine ve mesleki diplomalarla verilen yetkilerin engellenmesi anlamına geleceğinden, başta Anayasa, yasalar ve A.İ.H. Sözleşmesi ile korunan çalışma hürriyetine aykırı olduğundan, engelleyici hükümleri içeren yukarıdaki maddelerin iptali gerekmektedir. Mesleğin icrasına engelleyici işlem teşkil eden bahse konu Bakanlık tamim ve işlemleri Danıştay kararları ile iptal edilmesine rağmen, bu hükümlere uyulmayıp yine engelleyici unsurlar taşıyan yönetmelik uygulamaya konulduğundan, Yönetmeliğin Danıştay kararlarına uymayan hükümlerinin iptalini talep ediyoruz.
9.   Dava konusu olayda emsal olarak değerlendirilebilecek nitelikte olan Beşeri Sağlık Teknisyenleri’ nin serbest çalışma usul ve esasları için Yönetmelik dahi çıkarılmadığı ve meslek icrası sadece genelgelerle yürütüldüğü halde, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin mesleğini serbestçe yapabilmesini düzenleme amacıyla çıkarılan Yönetmelikte bu dahi sağlanmamış, yasa ve yargı kararlarıyla tanınan haklar geri alınmıştır.  T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Beşeri Sağlık Kabinleri Genelgesi ve ekleri emsal uygulama olarak dikkate alınmak üzere ekte takdirlerinize sunulmuştur.

NETİCE VE TALEP     :
   Yukarıda arz ve izah edilen ve Yüksek Daireniz tarafından re’ sen görülecek sair sebeplerle ve Duruşmalı İnceleme yapılmak suretiyle;
1.   Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 8 Mart 2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete’ de yayımıyla yürürlüğe giren “ Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ”  başlığındaki “ HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ...” şeklindeki ifade ile aynı Yönetmeliğin,  ( 5 ), ( 7 ), ( 8 ) , ( 9 ), ( 11 ). Maddeleri ile  ( 13. ) maddesinin ( b ), ( d ) ve ( e ) bentlerinde AMAÇ, ŞEKİL VE SEBEP yönünden açıkça Hukuka Uyarlık bulunmadığından  İPTALİNE;
2.   Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı İdare’ye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten dileriz. 30.04.2007

                        Davacı Vekili
                       Av. Ali SELEKEKLER      :

1.    1 Adet Vekaletname Sureti
2.   1 Adet Safahat Dosyası
2.1.    Yönetmelik metni
2.2.   Danıştay kararları
2.3.   Uygulama talepleri
2.4.   Beşeri Sağlık Kabinleri ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Genelgeleri.
 


 
A V U K A T
ALİ SELEK

 TEL. : ( 0. 312 ) 419 49 05 – 419 49 11 FAX : ( 0. 312 ) 419 28 39
GSM : ( 0532) 294 65 49   E – mail: librahukuk@yahoo.comDANIŞTAY  (10.  ) DAVA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DURUŞMA İSTEMLİDİR
DOSYA.E.2007/3038

DAVACI                :     Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanlığı

VEKİLLERİ           :    Av. Ali SELEK  ( Adres antettedir )

DAVALI               :     T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI – ANKARA

TALEBİN KONUSU   :     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ nca yürürlüğe konulan                                                “ Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve                                                Esaslarına Dair Yönetmeliğin ” bazı maddelerinin iptali istemine ilişkindir.

YÜRÜRLÜK                :    8 Mart 2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete’ de yayımıyla                                        yürürlüğe girmiştir.


AÇIKLAMALAR

1.   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevlerini Düzenleyen 441 Sayılı K.H.K.’nin 2.maddesi ( p ) bendi hükümlerince ülke hayvancılığının Veteriner Sağlık Teknisyeni ihtiyacının karşılanması, davalı Bakanlığın görevleri arasında sayılmıştır.
2.   Bazı maddelerinin iptali istenen “ Hayvan Sağlık Kabini Açılış Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ” yayımlanarak yürürlüğe girmesi müvekkil Dernek üyesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri’ nin serbest çalışma hakkını elde etmeleri bakımından olumlu karşılanmış, ancak yönetmeliğin, özellikle yetki verilen hizmetler ile ilgili olarak içinin boşaltılmış olması sebebiyle beklenen yararı sağlamamıştır. Veteriner Sağlık Kabini açmak için aranan asgari şartlar yönünden Veteriner Hekim muayenehanelerindeki şartların aynısı aranırken, yetki verilen hizmetlerin sadece birkaç maddeyle sınırlı tutulması yönetmeliğin çıkarılış amacı ve yapılacak hizmetlerle bağdaşmamaktadır. Ayrıca yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan diğer yönetmelik ve aşağıda arzedileceği üzere evvelce mesleki yeterlilik yönünde verilmiş Yüksek Danıştay kararlarıyla da örtüşmemektedir. Bu nedenle, Yönetmelik hazırlanma safhasında iken, müvekkil Dernek tarafından üyelerinin talepleri ve yargı kararları doğrultusunda yönetmeliğin değiştirilmesi için davalı Bakanlığa başvurulmuşsa da olumlu bir sonuç alınamamış ve iptali istenen Yönetmelik yayımlanmış olup, bazı maddelerinin iptali maksadıyla işbu davanın açılmasında zorunluluk doğmuştur.

İPTALİ İSTENİLEN YÖNETMELİK MADDELERİ VE İPTAL GEREKÇELERİ :
1.
   Bazı maddelerinin iptali istenen Yönetmelik hazırlanırken “ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ” hükümlerine  uyulmamış olup, Yönetmeliğin ŞEKİL bakımından hukuka uygun olmaması sebebiyle iptali gerekmektedir.
2.   Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “ Taslak Hazırlamada Uyulacak İlkeler ” başlıklı 4.maddesinde:
a)   Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz ,
b)    Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır,
c)    Taslaklar hazırlanırken Yargı kararları gözönünde bulundurulur ,
ç)    Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya alınan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınır,
d)    Çerçeve taslaklarda , ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilemez.

e)    Taslakların kapsam maddesi herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir;Taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa taslakta ayrıca kapsam hükmüne yer verilmez. ”  hükümlerine yer verilmiş olup, iptali istenen Yönetmelikte bu hükümlere uyulmamıştır.
3.    6343 Sayılı Veteriner Hekimliğin Tarz ve İcrasına Dair Kanun’ un 11. maddesine göre; “ ( Veteriner hekim ) bulunan şehir, kasaba ve köylerde ( Veteriner hekim ) olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır. Ancak; Hayvan Sağlık Memurları ( isim değişikliği ile Veteriner Sağlık Teknisyenleri ) ile hayvan sağlığı işlerinde ameli bilgi sahibi oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilen esaslar dahilinde sanatlarını icra edebilirler. ” Yasanın bu maddesine göre, çıkarılacak olan Yönetmeliğin, Veteriner Sağlık teknisyenleri’ nin mesleklerini serbestçe icra edebilmelerine imkan tanıyacak, üst hukuk normuna uygunluk sağlanacak ve böylelikle aynı zamanda düzenleme amacına da uygun  olacak şekilde hazırlanması gerekirken, iptali istenen Yönetmeliğin hazırlanmasında bu usullere uyulmadığı, Yasa ile tanınmış olan imkanı ortadan kaldırır ve verilen yetkileri de geri alır şekilde hazırlandığı, düzenleme amacına kesinlikle hizmet etmediği anlaşılmaktadır.
4.   Dava dilekçemize ekli belgelerden de anlaşılacağı gibi; müvekkil Dernek üyesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri eğitimleri sonunda asıl yetkileri ve görevleri arasında yer alan, hayvanlara uygulanacak her türlü aşı ve biyolojik maddelerin tatbiki, Sun’i Tohumlama Kursu sonunda hayvan ıslahı amacıyla sun’i tohumlama yapma gibi hizmetlerle kamu sektöründe görev yapmaktadırlar. Kamu sektöründe bu yetkilerle donatılmış olarak hizmet veren Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin, emekli olduktan sonra veya emekli olmadan, Yönetmelik hükümlerine göre Hayvan Sağlık Kabini açmaları halinde bu yetkileri kullanamayacaklarının hüküm altına alınması hayatın doğal akışına uygun olmadığı gibi; eşyanın tabiatına da aykırıdır. Kamu sektöründe mevzuat çerçevesinde yapılmasına izin verilen fiillerin özel sektörde yapılmasının yasaklanmasında ve bu sebeple düzenleme amacına açıkça ters düşülmesinde, hiçbir şekilde hukuka uyarlık bulunmadığından, Yönetmeliğin aşağıda iptal gerekçeleri de belirtilen bazı maddelerinin iptalinin gerektiği kuşkusuzdur.
5.      İptali istenen Yönetmelik hazırlanırken, aşağıda arzedildiği üzere; Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “ Taslak Hazırlamada Uyulacak İlkeler ” başlıklı 4 / c maddesindeki, “ Taslaklar hazırlanırken Yargı kararları gözönünde bulundurulur ” hükmüne de uyulmamış, emsal Danıştay kararları davalı Bakanlığa sunulmasına ve yargı kararlarını uygulanmasının istenmesine rağmen, Yönetmelik hazırlanacağı gerekçe gösterilerek bu talepler yerine getirilmemiş, ancak hazırlanan Yönetmelikte yargı kararlarının gerekleri yine yerine getirilmemiştir.   
6.   Dava konusu Yönetmeliğin yayımlanmasından çok önce; Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri olarak meslek ehliyetine sahip olan müvekkil Dernek Genel Başkan Yardımcısı Hasan KÜÇÜKBABACIK, emekliliğini müteakiben mesleğini serbestçe icra etmek amacıyla kendisine Veteriner Sağlık Kabini Açma İzin Belgesi verilmesi hususunda 10.03.1998 tarihinde Bakanlığa başvurmuş, ancak Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.03.1998 tarihli ( 9 ) nolu tamimi ve buna bağlı olarak İçel ( Mersin ) Valiliğinin 24.03.1998 tarihli  ve 218 - 3110 sayılı işlemleri ile kendisine izin belgesi verilmemiştir.
7.   Adı geçen tarafından anılan idari işlemlerin iptali maksadıyla önce Adana İdare Mahkemesi’ ne, bu mahkeme tarafından da görevsizlik kararı verilmesi üzerine, Danıştay 10. Dairesi’ ne başvurulmuş, yapılan yargılama sonucunda Danıştay 10.Dairesinin 05.11.2001 günlü E.1999 / 1907 K.2001 / 3769 sayılı ilamıyla bahsi geçen idari işlemlerin iptaline ve 6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2. bendi uyarınca Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlik mesleğinin serbestçe icrasının hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu  yönde karar verilmiş, kararın Bakanlık tarafından temyizi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun  25.11.2004 tarih ve E.2002 / 427  K.2004 / 1891 sayılı kararı ile ilgili Daire kararının ONANMASINA karar verilmiştir.
8.   Bu aşamadan sonra; ortada yargı kararı mevcutken, Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün, “ Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tekniker ve Laborantların adlarına işyeri açıp işletemeyecekleri ancak serbest olarak çalışan Veteriner Hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabileceklerine ” ilişkin 04.03.2003 tarih ve 23 nolu Genelge yayımlanmış, bu genelgenin de iptali maksadıyla Danıştay’a başvurulması neticesi, Danıştay 10. Dairesi’ nin 31.01.2006 tarih ve 2003 / 2124 E. – 2006  / 650 K. sayılı ilamla 23 nolu Genelgenin de iptaline karar verilmiştir. Görüleceği üzere; anılan yargı kararlarıyla mesleğin serbest olarak icrası önündeki yasal engeller kaldırılmış vaziyette olup, Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin, Danıştay kararlarının uygulanması gerektiği yolundaki görüşleri de aynı doğrultudadır.
9.   Aynı zamanda müvekkilimiz olan Hasan KÜÇÜKBABACIK vekili olarak tarafımızdan, 29.06.2006 tarihli dilekçe ile davalı Bakanlığa başvurulmuş, T.C. Anayasası’ nın 125. ve 138. maddeleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ nun 28. maddesi uyarınca; “ İdareler, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’ nin esasa ve yürütmenin durdurulmasına dair kararların gereklerine göre en geç 30 gün içinde işlem tesis etmeye mecbur olup, mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremeyecekleri gibi, mahkeme kararlarına rağmen, yargı kararlarına direnen kamu görevlileri hakkında disiplin ve cezai yönden işlem yapılabileceği gibi maddi tazminatla da sorumlu tutulabilecekleri ” hüküm altına alındığı belirtilerek, bahsi geçen Danıştay kararları ve Anayasa ile İ.Y.U.K. hükümleri nazara alınarak; “ Serbest Veteriner Sağlık Kabini Açma ve Serbest Veteriner Sağlık Teknisyenliği /  Teknikerliği İzin Belgesi ” verilmesi talebinde bulunulmuştur.
10.   Yasal olarak herhangi bir engel bulunmamasına ve kesinleşmiş iki adet Danıştay kararına rağmen, Bakanlık tarafından müvekkile İzin Belgesi verilmemiş ve hazırlanmakta olan Yönetmelikle bu durumun düzenleneceği ifade edilmiş, ancak hazırlanan Yönetmelikte 6343 sayılı yasanın 11 / 2. maddesine aykırı biçimde davranılmıştır. Bu sebeplerle, hazırlanan Yönetmelikte yargı kararları gözönünde bulundurulmadığı için hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
11.   Yine iptali istenen Yönetmelik hazırlanırken; Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine de uyulmamış, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri adına söz sahibi tek meslek kuruluşu olan müvekkil Derneğin görüşleri, ekte sunulduğu biçimde davalı Bakanlığa bildirilmiş olmasına rağmen dikkate alınmamıştır. Müvekkil Dernek tarafından Yönetmelik taslağı hazırlandıktan sonra da görüş ve önerilerde bulunulmuş, ancak Bakanlıkça yine nazara alınmamıştır.
 
İPTAL TALEBİ  NETİCESİ YASAKLAR KISMI  KALKMIŞTIR. 

Hayvan Sağlık Kabini Yönetmeliğinde Değişiklik

 

 
8 Mart 2007 tarihli 26456 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Sağlığı Kabini, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin durdurulması ile Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği Uygulama Talimatnamesinin bazı maddelerine, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği (VESTED) iptal davası açmıştı.

 
15 Ekim 2011 tarihli 28085 Sayılı Resmi Gazete'de Hayvan Sağlığı Kabini, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bir önceki yönetmelikteki "Yasaklar" başlıklı 13. Madde tamamen iptal edildi.

 
Peki bu iptal ne anlama geliyor?

 
Yönetmeliğin iptal edilen maddesi resimde de gördüğünüz gibi 'Yasaklar' başlığını kapsıyor. İptalin ardından, Veteriner Sağlık Teknikerleri, Teknisyenleri hayvan sağlığı hizmeti sunmak üzere ortaklaşa Veteriner Sağlık Kabini açabilecek (iptal-b), çantasında veya işyerinde, aşı, serum, biyolojik madde bulundurabilecek (iptal-e) Karma yem, mineral yem, yemlik preparat gibi ürünleri satabilecek (iptal-d) Yönetmeliğin 7. maddesinin dışında da hizmetler sunabilecek (iptal-ç) , Hayvan Sağlığı açmış Veteriner Sağlık Teknikeri, Teknisyeni sözleşme yoluyla serbest Veteriner Hekimle anlaşma yaparak aşılama veya suni tohumlama hizmetlerini yürütebilecek..
Elbette Bakanlığımızın yayımlayacağı talimat veya yönetmelikle konu açıklığa kavuşacaktır.
 
Meslektaşlarımıza hayırlı olsun.. Bu VESTED'in meslektaşlarımız için kazandığı olumlu bir gelişmedir.

Kaynak Resmi Gazetehttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111015-3.htm