VESTED
MALATYA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ / TEKNİKERLERİ

A)kamu davası kararı

 
 
 
 

T.C.
       DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRE
       Esas No : 20071331
       Karar No :2007/415
                     KARAR
      Hakkında Soruşturma izni istenenler
      1-Nihat Pakdil-        Tarım ve Köyişleri Bak.Koruma ve Kont.Gen.Müdürü
      2-Hüseyin Sungur-  T arım ve Köyişleri Bak.Koruma ve Kont.Gen.Müdürü   
      3-8eytullah Okay- Tarım ve Köyişleri Bak.Koruma ve Kont Müdür Yardımcısı
      4-Zafer Nergis-       Mersin Tarım il Müdürü

   İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenlerin tümü için soruşturma izni    verilmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanının 29.1.2007 günlü kararı
   Karara İtiraz Eden :Şikayetçi Hasan Küçükbabacık vekili Av.Zeynep Tepegöz

   Soruşturulacak Eylem : Şikayetçi lehine verilen yargı kararlarını uygulamamak

   Eylem Tarihi : 2002 yılı ve sonrası

   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 19.3.2007 günlü, 8220 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Tarım ve Köyişleri Bakanının 29.1.2007 günlü soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen’in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
   Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
Dosyanın incelenmesinden; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra emekli olan şikayetçinin, serbest veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışmasına izin verilmemesine ilişkin 24.3.1998 günlü Içel Valiliği işlemine ve dayanağı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 6.3.1998 gün ve 9 sayılı Genelgesine karşı açtığı davada, Danıştay 10 uncu Dairesinin 5.11.2001 günlü, E:1999/1907, K:2001/3769 sayılı kararıyla; 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği işlere Dair Kanunun 11 inci maddesinde, hayvan sağlık memurları ile hayvan sağlığı işlerinde ameli bilgi sahibi oldukları sabit olan kimselerin bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilen esaslar dahilinde sanatlarını icra edebileceklerinin hükme bağlandığı, bu hükümle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesinden mezun olan veteriner sağlık teknisyenlerinin göre ve yetkilerinin çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi kaydıyla mesleklerini icra etmelerinin amaçlandığı, ancak bu konudaki yönetmeliğin çeşitli nedenlerle yürürlüğe konulamadığı, davacının veteriner sağlık teknisyeni olarak mesleğini icra etme talebinin (sağlık kabini açma) dava konusu 6.3.1998 gün ve 9 sayılı Genelgeye uygun olarak İçel Valiliğince tesis edilen 24.3.1998 günlü işlemle bu konuda bir yönetmelik çıkarılamamış olması nedeniyle reddedildiği, 6343 sayılı Yasanın 1954 yılında yürürlüğe girmesine karşın yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususları belirleyecek bir yönetmeliğin yürürlüğe girmediği, yönetmelikle bir düzenleme yapılmadığı halde davacı gibi sağlık teknisyeni olarak görev yapanların istihdam edildiği, Bakanlık teşkilatında görevli olan sağlık teknisyenlerinin meslekleri ile ilgili olarak yaptıkları işleri serbest meslek olarak Bakanlık teşkilatı dışında yapmalarını engelleyen bir hükmün mevzuatta yer almadığı, bu itibarla davacının serbest veteriner sağlık teknisyeni olarak mesleğini icra etme isteğinin (sağlık kabini açma) serbest veteriner sağlık teknisyenlerinin çalışmaları hususunda çıkmış bir yönetmelik bulunmaması nedeniyle reddine ilişkin işlemde ve dayanağı genelgede hakkaniyete ve hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, 6.3.1 998 gün ve 9 sayılı Genelge ile 24.3.1998 günlü işlemin iptaline hükmedildiği, kararın idari Dava Daireleri Genel Kurulunun 25.11.2004 günlü, E:2002/427, K:2004/1891 sayılı kararıyla onandığı, şikayetçinin yargı kararı uygulanarak mesleğini serbest olarak icra etmesine izin verilmesi yolundaki çeşitli tarihlerdeki başvurularının reddedildiği, başvurularının reddine gerekçe olarak gösterilen veteriner sağlık teknisyeni, teknikeri ve laborantlarının adlarına işyeri açıp işletemeyecekleri ancak serbest olarak çalışan veteriner hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabileceklerine ilişkin 4.3.2003 gün ve 23 sayılı Genelgenin şikayetçinin açtığı dava sonucunda, Danıştay 10 uncu Dairesinin 31.1.2006 günlü, E:2003/2124, K:2006/650 sayılı kararıyla iptal edildiği, kararda dayalı idare tarafından 6343 sayılı Yasanın 11 inci maddesinde öngörülen Yönetmeliğin çıkartılmadığı gibi Danıştay 10 uncu Dairesince verilen 5.11.2001 günlü, El 999/1907, K:2001/3769 sayılı kararın uygulanmadığının da vurgulandığı, anılan kararın 25.4.2006 tarihinde idareye tebliğinden sonra da şikayetçinin aynı yöndeki başvurusunun reddedildiği, 1.11.2006 günlü şikayet tarihi itibariyle yargı kararlarının uygulanmadığı ve halen şikayetçinin mesleğini serbestçe icrasına izin verilmediği, bu durumda ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle, Tarım ve K B kanının 29.1.2007günlü soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile itiraz eden vekiline gönderilmesine 4.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   Başkan                                       Yılmaz Çimen   
                                                                        Üye                           Üye         Üye                          Üye
   Hüseyin H. Karakullukcu    Cenker Karaoğlu   Osman Alpak         Abdullah Dörtlemez