VESTED
MALATYA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ / TEKNİKERLERİ

B) DANIŞTAYCA İPTAL EDİLEN 23 NOLU GENELGE


DANIŞTAYCA İPTAL EDİLEN 23 NOLU GENELGE


TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

 Koruma ve Kontrol Genel MüdürlüĞü


SAYI     ':                 250.10.0911/SVH-Q1 -22.
 KONU   :                Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin mesleklerini serbest icra etmeleri
TAMİM NO:            23 
 
ANKARA: .../.../2003:
 
                                             VALİLİĞİNE 
                                         ( İ! Müdürlüğü)   


' Bilindiği üzere, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun, hayvan hastalıklarıyla
ne şekilde mücadele edileceğini ve kimlerin ne şekilde yetkili olduğunu belirleyen 17 Ünci
maddesinin (a) fıkrası "Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulaması; hükümet veteriner
hekimleri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler! ile
serbest veteriner hekimler .tarafından yapılır." hükmündedir.


 Aynı maddenin (b) ve (c) fıkralarında,
koruyucu aşılama ve ilaçlamalar ile tedavi amaçlı aşı, serum ve ilaç uygulaması, hükümet veteriner
hekimleri ile serbest veteriner hekimler ve

bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri
tarafından yapılacağı belirtilmektedir.   "

   
Aynca, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 44üncü, 48inci ve 125inci
maddelerinde, veteriner sağlık' teknisyenlerinin, hayvan sağlığı alanındaki hizmetleri veteriner
hekim sorumluluğunda yapacakları belirtilmektedir. Bu- çerçevede, Bakanlığımız teşkilatlarında da


çalışan tüm veteriner sağlık teknisyenlerinin yürütmekte oldukları aşı-serunı uygulama, ilaç tatbiki
ve suni tohumlama hizmetlerini, bulunduktan İl veya İlçe Müdürlüklerindeki veteriner hekimlerin
sorumluluğunda yapmaktadırlar.

   .   j
18 Haziran 2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazete'de Veteriner Hekim Muayenehaneye Poliklinik Yönetmeliği yayımlanarak

yürürlüğe girmiş olup
 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve laborantının Kanunların ön gördüğü şekilde mesleklerini nasıl .icra edebilecekleri söz konusu Yönetmelikle belirlenmiştir. Adı geçen Yönetmeliğin Yardımcı Personel başlıklı

12 inci maddesine göre, Veteriner Hekimlerin açmış, oldukları muayenehanelerde ve polikliniklerde söz konusu veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni. veya laborantların, yardımcı sağlık personeli olarak, çalıştırabilirle imkanı bulunmakta olup,

İl Müdürlüklerince kendilerine Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.
", Bu itibarla,
 mesleklerini serbest olarak icra elmek isteyen veteriner sağlık teknisyeni,

 veteriner sağlık teknikeri ve laborantlar,

 bahsedilen Kanunlar ve Yönetmelikler kapsamında, adlarına işyeri açıp çalışamazlar, ancak serbest olarak çalışan veteriner hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabilirler.

 
Dr. Nihat PAJCDIL
Bakan a. Genel Müdür


DAĞITIM:
-81 İl Valiliğine^İl Müdürlüğü)

Tel : (312)41741 76 Fax : (3 12)418 SO 05