VESTED
MALATYA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ / TEKNİKERLERİ

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.
ANKARA
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
 
DOSYA NO KARAR NO C.SAVCILIĞI ESAS NO
 2007/524 : 2009/28 : 2007/22035
GEREKÇELİ KARAR TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
 
 HAKİM                  :BÜLENT İLKKILIÇ-33629
 C.SAVCISI            :ATNAN BAŞKESEN
 KATİP                    :ALİ KILIÇARSLAN
 
DAVACI                   : K.H.(KAMU HUKUKU)
 
KATILAN                  :34054593812-HASAN KÜÇÜKBABACIK-Ahmet Ali oğlu,12.05.1953 doğumlu.Kırkkonaklar mahallesi,194              Sk,Kardeşler     Apt,No:3/3 Çankaya -ANKARA
 
VEKİLLERİ               : Av.Ali SELEK.Cinnah Caddesi No -                                    67/6.Çankaya-ANKARA
                                    Av.Beran ÇELİK.Aynı adres.
 
 
SANIK      :
: NİHAT PAKDIL, Hayri ve Zekiye oğlu, 18/01/1959 ELBİSTAN doğumlu, K.Maras, Göksün, GölpmarkÖyü nüfusunda kayıtlı. Ahmetsefîkkolaylı Cad. 20/2 Escrtepe / Ankara adresinde oturur. İş adresi: Tarım Ve Köyisleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Merkez/ ANKARA. Evli, 3 çocuklu, okur-yazar, müsteşar yardımcısı, aylık 3500,00.-TL gelir sahibi, sabıkasız, T.C. Vatandaşı.


: Av. NECDET PAKDİL, Necatibey Cd. 33/10 Kızılay / ANKARA

SANIK
      :   ZAFER NERGIZ, Bahri ve Nahide oğlu, 18/03/1955 ERZİNCAN doğumlu, Erzincan, Merkez, Mecidiyeyisağır mah. nüfusunda kayıtlı. KONAK MAHALLESİ KONAK CADDESİ NO: 14/4 NİLÜFER/BURSA adresinde oturur. İş adresi: Mersin Tarım Öneki İl Müdürü (Emekli) Merkez/ ANKARA.
SANIK         :    HÜSEYİN SUNGUR, Bekir ve Keziban oğlu, 20/10/1959 YUVA doğumlu, Antalya, Elmalı, Yuva Yenimahalle mah. nüfusunda kayıtlı. Kıbns Caddesi No: 14/10 Kurtuluş/Ankara Merkez/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Tarım Ve Köyisleri Bakanlığı Koruma Ve Kontrol Önceki Genel Müdürü (Emekli) Merkez/ AN KARA. Boşanmış. 2 çocuklu, okur-yazar, sabıkasız, emekli jnemu^ynk 4§^%0.-TL gelir sahibi, T.C. Vatandaşı.
SANIK          : BEYTULLAH OKA Y, ibrahim ve Emine oğlu, 15/09/1959 KARAPINAR doğumlu, Burdur, Gölhisar, Karapınar Köyü nüfusunda kayıtlı. Şap Enstitüsü Müdürlüğü Lojmanları No: 23/3 Eskişehir yolu, Çukurambar / Çankaya / Ankara adresinde oturur. Is adresi: Tarım Ve Köyisleri Bakanlığı Koruma Ve Konttrol Genel Müdür Yardımcısı Merkez/ ANKARA. Evli, 3 çocuklu, okur-yazar, sabıkAsız, Tarım ve Köy İsleri Bakanhğı'nda genel müdür yardımcısı olarak çalışır, aylık 2000,00.-TL gelir sahibi, T.C. Vatandaşı: Görevi Kötüye Kullanma,Memurun kanun harici keyfi muamele yapması. : 2006
: ANKARA/MERKEZ : 22/01/2009

Yukarıda açık kimliği yazıh  sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma
sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:   Ankara   C.Başsavcıhğmm   12/06/2007 tarih  ve   2007/22035   Esas   sayılı iddianamesi ile; müşteki  vekili   avukat   Zeynep   TEPEGÖZ  tarafından verilen O l/l 1/2006 tarihli şikayet dilekçesinde özetle; müvekkili Hasan Küçükbabacık'ın Veteriner         Sağlık     Tesnisyeni olduğunu, kendisinin     Veteriner    Sağlık    kabini     açmak    üzere   izin   belgesi verilmesi için 10/03/1998 tarihinde    Mersin   İl    Tarım    Müdürlüğüne   başvurduğunu,    bu başvurunun kabul edilmediğini ve istenilen izm belgesinin verilmediğini, bu   red    kararına   karşı     Adana    İdare Mahkemesine dava açıldığını, dosyanın görevsizlikle     Danıştay     10. Dairesine     gönderildiğini, Danıştay 10. Dairesinin 05/11/2001 tarihli   karan   ile   başvurulan    talebin   reddine ilişkin idari işlemlerin ve 9 no' lu tamim'in iptaline ayrıca 6343 sayılı yasanın 11/2 maddesi uyarınca Veteriner Sağlık Teknisyeni olan müvekkilinin serbestçe mesleğini icra edebileceği yönünde karar verildiğini, bu karar üzerine müvekkilinin   Mersin   İl   Tarım   Müdürlüğüne   başvurduğunu,   bu   başvurunun yine red edildiğini ve mahkeme kararmın uygulanmadığını, bu nedenle karan yerine getirmeyen Tarım    ve    Köy işleri    Bakanlığı    Koruma    ve    Kontrol    Genel  Müdürü    Hüseyin Sungur, 2003-2005   yıllannda Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak görev yapan Nihat Pakdil, 2006 yılında  görev yapan Koruma   ve  Kontrol   Genel   Müdür  Yardımcısı   Beytullah Okay ile 2002 yılında görevli bulunan Mersin İl Tarım Müdürü hakkında şikayetçi olmuştur. Fiilin    4483    Sayılı yasa     kapsamında   bulunması   nedeni ile Tarım ve Köyisleri Bakanlığına    01.12.2006     tarihli müzekkere   yazılarak ilgililer hakkında Soruşturma İzni verilmesi talep edilmiştir. KOnu   ile   ilgili olarak       4483     Sayılı Yasa gereğince Tarım ve Köyisleri Bakanlığı  tarafından ön inceleme yaptınlmasına karar    verilmiştir. Yaptırılan bu ön soruşturma sonucunda; Tanm     ve     Köyisleri Bakanlığının   29.01.2007 tarihli    karan gereğince     Tanm ve Köyisleri    Bakanlığı  Koruma ve Kontrol Genel Müdürü ve halen Bakanlık  Müsteşar  Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL, Koruma ve Kontrol Önceki Genel    Müdürü   Dr.    Hüseyin    SUNGUR,   Koruma    ve Kontrol  Genel Müdür Yardımcısı Beytullah OKTAY ve Mersin Tarım Önceki   İl Müdürü Zafer NERGİS    hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir. Bu karara karşı şikayetçi vekili Avukat Zeynep Tepegöz tarafından Danıştay 1. Dairesine itiraz edilmiştir.
Danıştay 1. Dairesinin 04/04/2007 tarih ve 2007/331-415 sayılı kararı ile Tarım ve Köyisleri Bakanlığının 29/01/2007 günlü soruşturma izni verilmmesine ilişkin kararının kaldınlmasına karar verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinde; şikayetçinin yargı kararı uygulanarak mesleğini serbest olarak icra etmek için yaptığı müracaatların reddedildiği ve buna gerekçe olarak Veteriner Sağlık Teknisyeni, teknikeri ve laborantların kendi adlanna işyeri açıp isletemeyecekleri ancak serbest olarak çalışan veteriner hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabileceklerine ilişkin 04/03/2003 gün ve 23 sayılı genelgenin de şikayetçi tarafından açılan dava sonucunda Danıştay 10. Dairesinin 31/01/2006 tarihli kararı ile iptal edildiği, bu kararda davalı idare tarafından 6343 sayılı yasanın 11. maddesinde belirtilen yönetmeliğin de çıkartılmadığı gibi Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen 05/11/2001 tarihli kararın uygulanmadığı , bu kararın 25/04/2003 tarihinde idareye tebliğ edildiği ve şikayetçi tarafından başvuruda bulunulduğu halde bu başvurunun red edildiği, şikayetçi Hasan Küçükbabacık'm mesleğinin icrasına izin verilmediği, sonuç olarak yargı kararlarının uygulanmadığı sonucuna varılmıştır.
Belirtilen nedenlerle; şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri, iddia, savunma, Danıştay 1. Dairesinin Kararı, idari soruşturma dosyası ile tüm dosya kapsamından anlaşıldığından yargılamanın yapılarak atılı suçtan eylemlerine uyan 5237 Sayılı TCK'nün 257/1 maddesi gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.
Sanık Zafer Nergiz'in talimatla Bursa Asliye Ceza Mahkemesinde aldırılan 07/09/2007 tarihli savunmasında; Hasan Küçükbabacık'm sağlık kabini açmak üzere yapmış olduğu müracaatının o zamanki yönetmelik, genelge ve tamimlere göre değerlendirilmiş ve olduğu gibi konu ilgili Genel Müdürlüğe iletildiğini, mevcut yönetmelik, tamim ve genelgeler dışında bir hüküm tesis edemeyecekleri, bu işlerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmadığını, kaldı ki. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ankara Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Valiliklere gönderdiği 04/03/2003 gün ve 005963 sayılı 23 nolu Tamimde dahi böyle bir izin verilemeyeceğinin açıkça belirtildiği, müracaatçı kişinin müracaatı hakkında Genel Müdürlükten görüş sorulduğu, gelen görüşte, muayenehane'nin açılamayacağının bildirildiği ve bu durumun kendisine iletildiği, bu nedenlerle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği şeklinde savunmada bulunmuştur.
Sanık Beytullah Okay duruşmamızdaki ve yargılama safahatindeki tüm savunmalarında özetle; 2003 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevim sürdürdüğünü, mahkeme kararlarını uygulamak görevinin genel müdüre ait olduğunu, kendisinin bu makama vekalet etmesinin söz konusu olmadığını, iddia konusu meslek kurumunun görevini engelleme gibi bir durum olmadığını, atılı suçu kabul etmediği, beraatını talep ettiği şeklinde savunmada bulunmuştur.
Sanık Hüseyin Sungur duruşmadaki ve yargılama safahatindeki tüm sauvnmalannda özetle; 1999 yılının Ekim ayından 2003 yılının Şubat ayına kadar görevde kaldığını, daha sonra görevden alınıp, mahkeme karan ile 19/12/2005 tarihinde göreve döndüğünü ve 19/08/2006 tarihinde de emekli olduğunu, atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu, beraatını talep ettiği şeklinde savunmada bulunmuştur.
Sanık Nihat Pakdil duruşmadaki ve yargılama safahatindeki tüm sauvnmalarında özetle; atılı suçlamaları kabul etmediğini, mahkeme kararının bakanlığa geldiği tarihte müsteşar yardımcısı olarak çalıştığını, daha sonra görevden ayrıldığım, bu sırada devam eden çalışmanın tamamlanıp yayınlanması ile son bulduğunu, dolayısı ile mahkeme kararını uygulamamak gibi bir durumun söz konusu olmadığını savunmuştur.
Katılan Hasan Küçükbabacık şikayet ve beyanlarında özetle; iddianameye konu ilk şikayetini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yaptığını, şikayetinin değerlendirilmesi gerektiği yönünden Danıştay 1. Dairesi tarafından verilen karar ile davanın açıldığını, şikayetinin devam ettiğini, sanıklardan şikayetçi olduğunu, mahkeme kararlarını bilerek ve isteyerek yerine getirmediklerini, Danıştay 10. Dairesinin karannı yerine getirmemek için kasıtlı davrandıklarını, karardan sonra^ahi yönetmelik çıkartmadıklarını, davaya müdahil oln^akMstejdjğini, sanıkların sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesini istediğini,
   İncelenen dosya kapsamında; veteriner sağlık teknisyeni olan müştekinin veteriner sağlık kabini açmak üzere izin belgesi istediği, bu talebinin reddi üzerine Danıştay'da açtığı davayı kazandığı, buna karsın suç tarihinde Mersin II Tanm Müdürü olan Zafer Nergiz, koruma ve kontrol genel müdürü olarak görev yapan Hüseyin Sungur, Nihat Pakdil ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Beytullah Olcay'ın mahkeme kararlarını uygulamayarak görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu isledikleri iddiası ile kamu davası açılmıştır.
Katılanın serbest sağlık teknisyeni olarak görev yapmak isteği ile 10/03/1998 tarihinde Mersin Tanm ve Köy isleri II Müdürlüğüne dilekçe ile başvurduğu, 11 Tanm müdürlüğünün 24/03/1998 tarihli yazısı ile bu talebi reddettiği, reddin Tanm ve Köy İsleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 06/03/1998 tarih ve 9 numaralı genelgesine dayandığı, bu red talebi üzerine katılanın Danıştay'da dava açtığı, Danıştay 10. Dairesinin 05/11/2001 tarih, 1999/1950 Esas, 2001/3769 Karar sayılı karan ile 6343 Sayılı Yasanın 1954 Yılında yürürlüğe girmesine karsın yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususları belirlemek amacıyla bir yönetmeliğin yürürlüğe girmediği, sağlık teknisyeni olarak bakanlık teşkilatı dışında serbest meslek olarak görev yapılmasını engelleyen bir hükmün mevzuatta yer olmadığı halde katılanın serbest veteriner sağlık teknisyeni olarak mesleğini icra etmesi talebinin reddine ilişkin isleme dayanak oluşturan eylemin hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile iptaline karar verildiği, bu karann ilgili bakanlığa 17/04/2002 tarihinde tebliğ edildiği, bu iptal karan nedeni ile katılanın Mersin Valiliği'ne başvurarak mesleğini serbestçe icra etmek amacıyla veteriner sağlık kabini açmak için izin belgesi istediği,
Danıştay karannın uygulanarak gerekli iznin verilmesi gerekirken bu konuda hazırlanmış yasa, yönetmelik, tamim ve genelge olmadığından bahisle il müdürlüğünce 16/05/2002 tarihli yazı ile talebi reddedilerek mahkeme kararının uygulanmadığı, bu mahkeme kararının derhal uygulanabilir nitelikte olduğu, bu nedenle de, ilgili bakanlığın temyiz talebinde bulunurken uygulanabilirliği durdurmak için yürütmeyi durdurma talebinde de bulunduğu, ilgili bakanlığın yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiği, temyiz talebinin de Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 25/11/2004 tarih 2002/427 esas, 2004/1891 karar sayılı karar ile reddedildiği ve onandığı ve genel kurulun kararında farklı bir gerekçeye yer verildiği, buna göre, davacının serbest veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışmasına dair verilecek olan iznin o yerdeki veteriner hekimin kontrol ve denetimine de tabii olacağının açık olduğu belirtilmiştir.
Bu ibarenin açıkça önceki karann gerekçesinden ayrılma niteliği gösterdiği, onamaya karsın kansıklığa neden olduğu anlaşılmıştır. Bir daire üyesinin de, karann aynen onanması gerektiğini belirterek karara gerekçe yönünden karsı olduğu düşüncesi ile karsı oy kullandığı görülmüştür ve karann gerekçesinde değişiklik yapıldığı açıkça anlaşılmıştır. Bu karardan sonra, katılanın tekrar Bakanlığa 10/06/2005 tarihinde başvuruda bulunduğu;
Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak görev yapan Nihat Pakdil'in 05/07/2005 tarihli yazısı ile katılanın il müdürlüğünden yardımcı sağlık personeli çalıştırma izin belgesi alarak serbest çalışan veteriner hekim muayenehane veya polikliniğinde çalışabileceği şeklinde talebin cevaplandırdığı anlaşılmıştır. Bu cevabın Danıştay Genel Kurulu'nun değiştirdiği gerekçeye uyarlık taşıdığı (veteriner hekim kontrol ve denetimine tabii olacağı seklindeki gerekçe değişikliği ile) görülmüştür. Bu nedenle sanık Nihat Pakdil'in mahkeme kararını uygulamamada kastının bulunmadığı kanaatine vanlmıstır.
Daha sonra sanık Nihat Pakdil'in bu yönde 04/03/2003 tarihli 23 sayılı genelgeyi çıkarttığı, bundan sonra tekrar katılanın Danıştay'da açtığı dava sonucunda Danıştay 10. Dairesinin 2003/2124 Esas, 2006/650 Karar sayılı karan ile 04/03/2003 tarihli ve 23 Sayılı genelgenin iptaline karar verildiği ve bu kez kararın bir kansıklığa neden olmayacak şekilde açıkça belirtildiği anlaşılmıştır. Buna göre; mesleklerini şerbet olarak icra etmek ^Isteye^ veteriner sağlık teknisyenlerinin kendi adlarına serbestçe işyeri açıp işletemeyec^fekri; seıoest alışan veteriner
hekimlerinin sorumluluklarında, onların muayene ve polikıllinik lerinde çalışabilecekleri yönündeki genelgenin hukuka aykırı olduğu ve mesleklerini basit hayvan sağlığı islerine ilişkin olarak serbestçe yapacakları, o yerdeki veteriner hekimlerle koordineli olacakları (onların muayenehanesinde değil yalnızca kendi baslarına koordineli çalışabilecekleri açıklanmıştır) belirtilmiştir. Bu karar uyarınca da katılanın mesleğini serbestçe icrasına bir engel olmadığı anlaşılmıştır.
Bu kararın 25/04/2006 tarihinde Bakanlığa tebliğ edildiği, katılanın tekrar 29/06/2006 tarihli mesleğini serbestçe icra etmek için izin belgesi istediği, meselenin son yargı karan ile tamamen açıklığa kavuşmasına karsın, Tarım ve Köy İsleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü yardımcısı olan sanık Beytullah Okay'ın 11/07/2006 tarihli yazısında, bu hususu yerine getirmesine ilişkin bir karar verilmeyerek yasal düzenlemeler için çalışma başlatıldığı gerekçesi ile mahkeme kararının yerine getirilmediği ve böylece sanığın görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu islediği sabit olmuştur.
Yukanda belirtilen katılanın ilk yargı kararından sonra 13/05/2002 tarihli dilekçesini reddeden Mersin II Müdürlüğü karannm Valilikçe imzalandığı. İl Müdürü olan Zafer Nergiz'in yalnızca parafının bulunduğu görülmüş olup, İl Müdürünün mahkeme karannm uygulanmasında bakanlığın direktifleri dışında karan uygulama imkanının olmadığı ve kararın asıl olarak da Vali Yardımcıları tarafından imzalandığı anlaşılmakla, mahkeme kararını uygulamama kastı ile hareket ettiğine dair delil elde edilemediği, bu nedenle sanık Zafer Nergiz'in üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır. Ancak ilk mahkeme karannm tebliğ edildiği Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olan Hüseyin Sungur'un bu kararı yerine getirmesinden sorumlu olmasına karşın işlem tesis etmeyerek görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu işlediği (Suç tarihine göre 765 Sayılı TCK.nundaki keyfi muamele suçu oluşmaktadır) sabit olmuştur. Böylece yukarıda anlatıldığı üzere,
Mahkeme kararını uygulamayarak 2002 yılında keyfi muamele suçunu işleyen sanık Hüseyin Sungur'un cezalandırılmasına, keza, mahkeme kararlannı 2006 yılında uygulamayan sanık Beytullah Okay'ın cezalandınlmasma, mahkeme kararım doğrudan uygulamak yetkisi olmayıp bakanlığın direktifleri ile hareket eden ve müştekinin talebini reddeden kararın asıl imzalayıcısı olmayan (Vali Yardımcısı tarafindan imzalanmıştır) sanık Zafer Nergiz'in beraatına ve sanık Nihat Pakdil'in genel müdür olarak görev yaptığı 2005 yılında müştekinin talebim reddederken gösterdiği gerekçenin Danıştay Genel Kuralu'nun ilk karan değişik gerekçe ile onaması sonucu gerekçede meydana getirdiği değişikliğe uygun nitelikte olduğu, bu nedenle sanığın görevde yetkiyi kötüye kullanmak kastının bulunmadığı anlaşıldığından atılı suçtan beraatına karar verilmesi gerektiği,
Sav, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı ile anlaşılmış olmakla, aşağıda yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması yoluna gidilmesi gerekmiştir.

UYARLAMA;
Sanık Hüseyin Sungur hakkında görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçundan 5237 Sayılı TCK hükümlerinin uygulanması halinde 257/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, meydana gelen zararın ağırlığı gözönünde bulunarak takdiren l yıl hapis cezası ile cezalandınlmasma karar verilmesi gerektiği, sanığın cezasından kanunen ve takdiren arttınma ve indirime yer olmadığı, böylelikle tayin olunan ceza süresine göre, aşağıdaki şekilde 765 Sayılı TCK.nuna göre yapılacak uygulamanın sanık lehine olduğu değerlendirilmekle belirtilen hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM; Gerekçesi yakanda açıklandığı üzere;
l-Sanık Zafer Nergiz'in, mahkeme karannı doğrudan uygulamak yetkisi olmayıp bakanlığın direktifleri île hareket eden ve müştekinin talebini reddeden kararın asıl imzalayıcısı olmadığı, kararın Vali Yardımcısı tarafından imzalandığı gözönüne alınarak, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeni ile CMK.nun 223/2-b maddesi uyarınca BERAATINA

2- Sanık Nihat Pakdil'in, genel müdür olarak görev yaptığı 2005 yılında müştekinin talebini reddederken gösterdiği gerekçenin Danıştay Genel Kurulu'nun ilk kararı değişik gerekçe ile onaması sonucu gerekçede meydana getirdiği değişikliğe uygun nitelikte olduğu, bu nedenle sanığın görevde yetkiyi kötüye kullanmak kastının bulunmadığı; yüklenen suç açısından sanığın kastının bulunmaması nedenrile CMKnun 223/2-c maddesi uyannca BERAATINA;

3- Sanık Hüseyin Sungur'un,
mahkeme kararını 2002 yılında uygulamayarak keyfi muamele suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 765 Sayılı TCK.nun 228/1 maddesi uyannca sanığın şahsi hali, kişiliği, geçmişi, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak takdiren ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın cezasından kanunen ve takdiren başkaca attınm ve indirime YER OLMADIĞINA