VESTED
MALATYA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ / TEKNİKERLERİ

e)KKGM suç işlemeye devam ediror


                                                                                                             Yargıtay Amblemi


WWW.veterinerteknikeri.tr.gg nin AÇIKLAMASI   ...!


1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Danıştay Kararlarını uygulamamakta direnmektedir ve kendilerine göre savunma ve yapay gerekçeler ileri sürmektedirler.23 NOLU GENELGE İPTAL EDİLMİŞ OLUP,DANIŞTAY KARARLARININ UYGULAMASI  OLARAK GÖSTERİLEN HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ YÖNETMELİĞİNDE İPTAL EDİLEN MADDELER AYNI YÖNETMELİĞE TAŞINMIŞTIR.zoom

2-Talep dilekçemizin hiç bir konusu araştırılmadan ev Hukuki olmayan ve mahkeme kararlarına uyulmadan cevaplar verilmiştir.

3-Verilen cevaplar Danıştayda da savunulmuş ve kabul görmediğinde, bakanlığın savunmaları ve genelge ve gerekçeleri iptal edilmiştir.

4-Eski Genel Müdür ve Genel Müdür Yrd.cıları  Mahkeme kararlarını uygulamadıkları için ceza almışlardır.

5-Danıştayın dilekçelerimizde belirtilen kararlarında VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ ve TEKNİKERLERİ'nin Yani Suni Tohumlama ve aşılama v.s çalışmaları önündeki engeleri kaldırmış olup,CEZALAR DA engelemelerde direnmelerde dolayı alındığı açıktır.

6-KKGMüdürlüğünün Veteriner Sağlık Kabini Yönetmeliğin iptal davalarının sürdüğü gerekçelerine sığınmasının  hukuki bir gerekçesi olamaz
 7-    Dilekçede ileri sürülen Danıştay iptal kararı, uzun yıllar çıkarılmayan Yönetmeliğin  sorumluların ise bizim sorumluluğumuz ve ihmalimizde değil,Uzun yılar Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerin serbest çalışmalarını engeleyen bir zihniyetin yansımasının sonucu olup,Nasıl uzun yıllar çıkarılmayan yönetmelikler bakanlık tarafında kabul ediliyorsa,Yüce Mahkeme kararlarında ceza alınmasına rağmen uygulanmamasıda bu zihniyetin kaçınılmaz bir sonucudur.
    8-Hukukun vereceği kararlar beklenmez,Yüksek Mahkemelerin kesinleşmiş kararları öncelikle uygulanması ve KARARLAR tarafları bağladığı hukuki bir gerçektir.
 9-  Resmi Gazetenin 08.03.2007 tarihinde yayımlanan Yönetmeliği çıkarmıştır. Bu Yönetmeliğin tamamı, idaremiz ve diğer ilgili şahıs ve kurumları Bağlanmaktadır denmektedir.  Danıştay 10. Dairesi’ nin 31.01.2006 tarih ve 2003 / 2124 E. – 2006  / 650 K. sayılı Kararla  23 nolu Genelge de “HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR” Hükmüyle  İPTALİNE karar verilmiş olup,Bu genelgedeki kısıtlamaların birebir aynısı VETERİNER SAĞLIK KABİNİ YÖNETMELİĞİNDE yer almaktadır.9 nolu genelgenin iptal edilmesi ile 9 nolu genelgenin mesleğimizi engeleyen madelerin aynısı,23 nolu gelelgeye yansıtılmış,23 nolu genelge ilgili DANIŞTAY kararları ile iptal edilince VETERİNER SAĞLIK TEKNİKER ve TEKNİSYENLERin mesleğini icra etme ile ilgili engelemelerin aynısı bu kez Veteriner Sağlık Kabininde Mahkeme Kararlarına rağmen yerini bulmuştur.Mahkeme Kararlarının iptal gerekçelerini uygulama Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve diğer ilgili şahıs ve kurumları bağlamamaktamıdır.
    KKGM Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerin serbest çalışmalarını engeleyen 9 nolu genelgeyi yayımlamış olup,9 nolu genelgesi Danıştayca iptal edilince iptal edilen madelerin aynısı 23 nolu genelgeye konmuş ve 23 nolu genelge iptal Danıştayca iptal edilince iptal edilen madelerin aynısı Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliğine Konmuştur.Ve KKGM bürokratları Mahkeme Kararlarına uymadıkları için 1 yıl ve 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmışlardır.Genel Müdürlüğün Uygulama olarak gösterdiği Yönetmelik Danıştayca iptal edilen madelerin tekrar yeni isimle yayınlanmasında ibarettir.
      Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği hazırlanınca  da Danıştayın Kararlarını uygulamak için değil ,uygulamamak için hazırlanmıştır.Her üç genelge ve yönetmelikte Suni Tohumlama ve aşı yapma görev ve yetki verilmemiştir.Oysaki Danıştay Kararları ve iptal gerekçelerinda açıkça belirtilmiştir.
         10- 
KKGM 8.5.2009 Tarihli yazısı Danıştay Kararlarının ve Danıştay Kararlarının İPTAL GEREKÇELERİ VETERİNER SAĞLIK KABİNİNDE göz önünde bulundurulmadan hazırlanmıştır.VETERİNER SAĞLIK KABİNİ YÖNETMELİĞİ hazırlanınca 9 nolu gerekçe ve 23 nolu Bakanlık İdari kadrosunun kişisel düşüncelerinin aynısı iptal edilmesine rağmen Veteriner Sağlık Kabininde yer aldığında bu açıklamalar hukuki değildir.DANIŞTAY KARARLARI U Y G U L A N M A M A K T A D I R..Bakanlığın  yeni yazısında Mahkeme kararlarına uyulmayacağı teyit edilmektedir.
       11-Devam eden dava sonuçlarını beklemek,Sonuçlanan Mahkeme kararlarını uygulamamanın gerekçesi olamayacağı ve KKGMürürlüğünün başvuru taleplerine vermiş olduğu cevapların suç oluşturduğunu veGörev ve yetkilerini ard niyetli kulanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumlu bürokrat ve Mahkeme kararlarını uygulamaları konusunda yanlış hukuki yönlendirme yapan tüm sorumlular hakında gerekli işlemlerin yapılması gerektiği kamuoyunun bilgi ve ilgisine arz ediyorum.SAYI     ':                 250.10.0911/SVH-Q1 -22.
 KONU   :                Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin mesleklerini serbest icra etmeleri
TAMİM NO:            23 
 
ANKARA: .../.../2003:
 
                                             VALİLİĞİNE 
                                         ( İ! Müdürlüğü)   


' Bilindiği üzere, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun, hayvan hastalıklarıyla ne şekilde mücadele edileceğini ve kimlerin ne şekilde yetkili olduğunu belirleyen 17 Ünci maddesinin (a)
fıkrası "Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulaması; hükümet veteriner hekimleri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler! İle serbest veteriner hekimler .tarafından yapılır." hükmündedir.
     Aynı maddenin (b) ve (c) fıkralarında,koruyucu
aşılama ve ilaçlamalar ile tedavi amaçlı aşı, serum ve ilaç uygulaması, hükümet veteriner hekimleri ile serbest veteriner hekimler ve  bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri
tarafından yapılacağı belirtilmektedir. 
 "Aynca, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 44üncü, 48inci ve 125inci maddelerinde, veteriner sağlık' teknisyenlerinin, hayvan sağlığı alanındaki hizmetleri veteriner hekim sorumluluğunda yapacakları belirtilmektedir. Bu- çerçevede, Bakanlığımız teşkilatlarında da
çalışan
tüm veteriner sağlık teknisyenlerinin yürütmekte oldukları aşı-serunı uygulama, ilaç tatbiki ve suni tohumlama hizmetlerini, bulunduktan İl veya İlçe Müdürlüklerindeki veteriner hekimlerin sorumluluğunda yapmaktadırlar.   .
j
18 Haziran 2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazete'de Veteriner Hekim Muayenehaneye Poliklinik Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup
657 sayılı Kanuna tabi olmayan veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve laborantının Kanunların ön gördüğü şekilde mesleklerini nasıl .icra edebilecekleri söz konusu Yönetmelikle belirlenmiştir. Adı geçen Yönetmeliğin Yardımcı Personel başlıklı 12 inci maddesine göre, Veteriner Hekimlerin açmış, oldukları muayenehanelerde ve polikliniklerde söz konusu veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni. veya laborantların, yardımcı sağlık personeli olarak, çalıştırabilirle imkanı bulunmakta olup, İl Müdürlüklerince kendilerine Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.", Bu itibarla, mesleklerini serbest olarak icra elmek isteyen veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve laborantlar,  bahsedilen Kanunlar ve Yönetmelikler kapsamında, adlarına işyeri açıp çalışamazlar, ancak serbest olarak çalışan veteriner hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabilirler.

 
                                                                                        Dr. Nihat PAKDIL
                                                                                     Bakan a. Genel Müdür


DAĞITIM:
-81 İl Valiliğine^İl Müdürlüğü)NOT: 23 NOLU GENELGE İLE VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİN MÜSTAKİLEN KORUYUCU AŞILAMALAR VE SUNİ TOHUMLAMA YAPAMAYACAĞI VE AŞI VE SUNİ TOHUMLAMAYI VETERİNER HEKİ SORUMLULUĞUNDA YAPACAĞI BELİRTİLEN BAKANLIK GENELGESİNİ DANIŞTAYIN İLGİLİ KARAR GEREĞİNCE İPTAL EDİLMİŞTİR.
 
       Peki; HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ YÖNETMELİĞİNDE DANIŞTAY KARARLARINA UYULMUŞMU.....!!!!!!!!
 
     HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
Yayımlandığı R.Gazete: 08.03.2007-26456
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE l – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri tarafından, hayvan sağlığı amaçlı açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin, açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Hayvan sağlığı kabini: Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri tarafından, bu Yönetmelik kapsamında açılmış bağımsız iş yerini,
c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,
ç) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,
d) Sağlık teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Sağlık Programları Bölümünde yer alan "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" programından mezun olan teknikerleri,
e) Veteriner sağlık teknisyeni: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi veteriner sağlık bölümü ile daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri,
f) Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli "Veteriner Sağlık Önlisans" programlarından mezun olan teknikerleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin İşlemleri
Hayvan sağlığı kabini açmak için gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) Yönetmelikte tanımlanan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinden başka kişi ve kuruluşlar tarafından hayvan sağlığı kabini açılamaz.
(2) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen ve gerekli şartlara haiz olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri, aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.
a) Diploma veya mezuniyet belgesi sureti.
b) Nüfus cüzdanı örneği.
c) Sabıka kaydı belgesi.
ç) İkametgah belgesi.
d) 3 adet fotoğraf.
e) İşyerine ait bölümleri ve ne amaçlı kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.
f) Şahsın adına ve işyerinin adresine düzenlenmiş vergi levhası sureti.
g) Kira ise, şahsın adına ve işyerinin adresine göre hazırlanmış kira kontratı, kira değil ise tapu senedinin sureti.
ğ) İşyerinin bağlı olduğu belediyeden şahsın adına alınmış su kullanma belgesi.
(3) Yukarıda sayılan belgeler, İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda, söz konusu hayvan sağlığı kabininin, Yönetmelikte yer alan düzenlemeler açısından uygun olup olmadığına dair denetim raporu düzenlenir. Düzenlenen denetim raporunun olumlu olması halinde İl Müdürlüğü tarafından Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan "Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi" verilir.
Hayvan sağlığı kabininin bölümleri, asgari ve teknik şartları